Stadgar

Stadgar

§1. Målsättning

Vasaskolans föräldraförening skall arbeta i enlighet med skolans målsättning. Föreningen skall vara en sammanhållande länk mellan skolan och hemmen och aktivt arbeta för att på olika sätt förbättra skolans ekonomi samt anordna aktiviteter för elever och föräldrar.

§2. Medlemmar

Medlemmar i föreningen är föräldrar till i skolan inskrivna elever.

§3. Medlemskap

Årsmötet ska ha rätt att fastställa en frivillig medlemsavgift.

§4. Årsmötet

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§5. Styrelsen

Styrelsen för föreningen skall bestå av mellan åtta (8) och tio (10) ledamöter. Ordförande och kassör väljs på årsmötet. Styrelsen skall utse en vice ordförande. Styrelsen ska inom sig välja kassör. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsens ledamöter utses för en tid av två (2) år. Varje ledamot har möjlighet att bli omvald i max 4 år som tidigare. Den som väljs till ordförande ska kunna omväljas på denna post i max 4 år oberoende av tidigare ledamotstid. Val av ordförande ska ske på två år i taget på samma sätt som nu gäller för andra ledamöter. Avgår ledamot före dennes mandatperiods slut skall fyllnadsval ske vid nästkommande ordinarie årsmöte. Vid behov äger ordföranden rätt att kalla till extra årsmöte.

Styrelsen för Stiftelsen kristna skolor äger rätt att utse en adjungerad ledamot.

§6. Sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid dennes förfall av vice ordförande.

Styrelsen är beslutsmässig när fyra (4) ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden.

Styrelsen skall till årsmötet avge verksamhetsberättelse. I övrigt beslutar styrelsen själv om sina arbetsformer.

§7. Firmateckning

Styrelsens ordförande, kassör och styrelseledamot utses att, två i förening, teckna föreningens firma. Styrelsen kan utfärda fullmakt åt firmatecknare att var för sig teckna försändelser hos Posten eller annat försändelseföretag, samt var för sig teckna utbetalningshandlingar på föreningens konto, upp till en beloppsgräns som på förhand är bestämd av styrelsen.

§8. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Balansräkning skall upprättas och göras tillgänglig för revisorerna före januari månads utgång.

Årsmötet skall välja en revisor jämte en ersättare. Dessa utses samtliga på ett (1) år.

Revisorerna äger fritt tillträde till föreningens protokoll, korrespondens och räkenskaper närhelst de så påkallar.

Utöver sitt uppdrag skall revisorerna upprätta en berättelse, vilken överlämnas till årsmötet med yttrande över frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under det gångna verksamhetsåret.

§9. Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet för en period av två (2) år. Denna består av fyra (4) medlemmar. För kontinuitet i valberedningen utses två (2) medlemmar varje år. Årsmötet utser en sammankallande. Valberedningen har att nominera kandidater för styrelseval, val av revisorer och suppleanter.

§10. Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång varje år. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig till detsamma. Vid årsmötet har medlemmar har, var och en, en röst. Vid frågor som berör ändring av föreningens stadgar fordras två tredjedels (2/3) majoritet i frågan i två på varandra följande årsmöten. Om ordföranden kallar till extra årsmöte för att behandla stadgeändring skall tiden mellan det ordinarie och extra årsmötet vara minst sex (6) månader, dock så att det extra årsmötet infaller under ordinarie skoltermin. Frågan skall dessutom ha beretts av styrelsen.

§11. Årsmötesordning

På föreningens årsmöte skall följande upptas till behandling:

 1. Mötets öppnande och fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av sekreterare för årsmötet.
 5. Val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt vid behov fungera som rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 7. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
 8. Stadgeenligt val av styrelseledamöter.
 9. Val av revisorer och suppleanter för dessa.
 10. Val av valberedning.
 11. Val av representanter till funktioner som Vasaskolan ställer till föreningens förfogande.
 12. Behandling av inkomna motioner.
 13. Övriga frågor.
 14. Mötets avslutande.

Vid ett extra årsmöte skall på motsvarande sätt en dagordning upprättas, dock så att punkt 7-10 kan utgå i tillämpliga fall.

§12. Kallelse

Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 21 dagar före utsatt tid för årsmötet. Kallelse skall anses ha kommit medlem tillhanda då denna på brukligt sätt har lämnats till skolan med syftet att nå alla medlemmar samtidigt. Samma regler gäller för kallelse till extra årsmöte.

§13. Motioner

Motioner till ordinarie årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari, och till extra årsmöte minst en månad i förväg.

§14. Upplösning

Vid eventuell upplösning av föreningen skall föreningens samtliga tillgångar tillfalla Stiftelsen för kristna skolor.

Senaste stadgeändring: extra årsmöte 3 oktober 2012